Добро пожаловать в мир Goldchess

В шахматном матче за звание чемпиона мира Ананд – Гельфанд чемпион мира и претендент показали настолько мало эффектную игру, что в воздухе повис вопрос – какой смысл, если он вообще есть, играть в шахматы?
А смысл есть.

Ибо следует осознать, что в поединке на этом, наивысшем уровне, когда один из игроков в состоянии предвидеть почти все комбинации противника, практически невозможно застать врасплох конкурента, удивляя его эффектной атакой, ведь налицо трудоемкая и поэтому неинтересная борьба за каждую пядь шахматной доски, за выигрыш пешки, преимущество, лучшую концовку партии.
Сегодня, когда компьютеры играют на уровне 3300 Эло, (самые высоки рейтинги гроссмейстеров составляют 2700-2800 Эло) и ходов которых зачастую не понимают сами гроссмейстеры, времена Таля и Широва на наивысших ступенях шахматной лестницы постепенно проходят, но красота шахмат не пройдет. Она есть, была и будет, на многих мировых турнирах и, прежде всего, у нас, на портале Goldchess. И каждый, дословно каждый игрок шахматист у нас имеет шанс создать свою, единственную и неповторимую, красивую партию, которая будет вписана в золотые страницы истории шахмат. И в частности, а может и главным образом, с этой целью был создан портал Goldchess.

Каждая задача Goldchess – это пример максимального использования позиции. Выжать все возможное или все из позиции – таков девиз Goldchess, который, впрочем, соответствует общему и вневременному принципу шахмат. Этому обучает и это показывает портал.

Каждая партия – это также своеобразное постижение точности и скрупулезности. Одно изменение очередности ходов – и ты уже можешь не выиграть.Кроме того, авторские партии Goldchess в подавляющем большинстве являются антидебютами. В режиме „fun” автор совершает целенаправленный, смелый уход от теории дебютов и, как ни странно, не погибает, а выигрывает построенные таким образом позиции.

Но поиск решений, ходьба по следам продолжения автора нередко очень трудны.
Однако, принимая во внимание то, что автор является любителем, каждый может это осуществить.
В таком уходе от теории легче произвести шахматные фейерверки, эффектные комбинации с жертвой фигур, а зачастую и самого ферзя, к чему горячо Вас призываем.

Good luck!
Команда Goldchess

Welcome to the world of Goldchess

In their World Championship match Anand vs. Gelfand, both the World Champion and the pretender played so little impressive chess that a question was asked: “is there any point of playing chess?”

Yes, there is.

It needs to be borne in mind that in case of such highest-level encounters, when a player is capable of predicting almost all his opponent’s combinations, it’s nearly impossible to surprise the competitor with an unexpected, brilliant action. What remains is an arduous, and thus dull, fight for every inch of the chessboard, for capturing a pawn or gaining advantage.

Nowadays, when the computers are rated 3300 ELO (highest Grandmasters’ ratings are at 2700 – 2800 ELO) and their moves are often incomprehensible for the Grandmasters themself, the times of Tal and Shirov on the highest rungs of the chess ladder are slowly fading away. But the beauty of chess will never fade away. It is, was, and will be present in many chess tournaments worldwide, first of all at our place – at the Goldchess website. And with us, virtually each and every chess player can create their own, the one and only, beautiful game, which will grab a slice of the history of chess. Among other things, or maybe mainly, that’s why our website was created.

Every Goldchess task is an example of the maximum utilization of a given position. Squeeze as much as possible or everything out of a given position – that’s the motto of Goldchess, consistent with the timeless rule of chess. That’s what we teach and show at our portal.

Each game is also a specific study of precision and accuracy. One change in the sequence of moves may prevent you from winning. Moreover, the author’s games in Goldchess are mostly anti-debuts. In the “fun” convention the author purposefully and daringly moves away from the theory of debuts, and surprisingly he wins the positions created in such a way.

But reaching the solutions, entering author’s continuations’ paths is sometimes very hard.

However, given that the author is an amateur – everyone can succeed.

When departing from the theory it’s easier to create chess fireworks, brilliant combinations sacrificing the chessmen, and often the queen herself, which we highly encourage.

Good luck!

Goldchess Team

Witamy w świecie Goldchess

W szachowym meczu o mistrzostwo świata Anand – Gelfand, mistrz świata i pretendent pokazali tak mało efektowne szachy, że w powietrzu zawisło pytanie – jaki i czy w ogóle jest sens, grać w szachy?
Otóż jest.

Należy bowiem zrozumieć że w starciu na tym, najwyższym poziomie, kiedy jeden zawodnik jest w stanie przewidzieć nieomal wszystkie kombinacje przeciwnika, jest rzeczą prawie niemożliwą aby zaskoczyć konkurenta niespodziewaną, błyskotliwą akcją, tylko jest żmudna, a przez to nieciekawa walka o każdą piędź szachownicy, o zdobycie pionka, przewagę, o lepszą końcówkę.
Dziś, kiedy komputery grają na poziomie 3300 ELO, (najwyższe rankingi arcymistrzów 2700-2800 ELO) i których ruchów bardzo często nie rozumieją sami arcymistrzowie, czasy Tala i Shirova na najwyższych szczeblach szachowej drabiny powoli przemijają, ale piękno szachów nie przeminie. Jest, było i będzie, na wielu światowych turniejach i przede wszystkim u nas, na portalu Goldchess. I każdy, dosłownie każdy gracz szachista ma u nas szansę na stworzenie swojej, jedynej i niepowtarzalnej, pięknej partii, która zostanie zapisana tłustą czcionką w historii szachów. Po to też między innymi, a może i głównie po to, powstał portal Goldchess.

Każde zadanie Goldchess to przykład maksymalnego wykorzystania pozycji. Wycisnąć ile się da, lub wszystko z pozycji, – oto dewiza Goldchess, zgodna zresztą z ogólną i ponadczasową zasadą szachów. Tego uczy i to pokazuje portal.

Każda partia to również swoiste studium precyzji i dokładności. Jedna zmiana kolejności ruchów i już możesz nie wygrać. Nadto, autorskie partie Goldchess to w przeważającej większości antydebiuty. W konwencji „fun” autor robi celowe, śmiałe odejścia od teorii debiutów i o dziwo, nie ginie, tylko wygrywa zbudowane w ten sposób pozycje.

Ale, znalezienie rozwiązań, wejście w ścieżki kontynuacji autora, jest nieraz bardzo trudne.
Jednak, biorąc pod uwagę to, że autor jest amatorem, każdy może tego dokonać.
W takim odejściu od teorii łatwiej jest dokonać szachowych fajerwerków, błyskotliwych kombinacji z poświęceniem figur, a nierzadko i samego hetmana, do czego gorąco Was zachęcamy.

Good luck!
Zespół Goldchess

Fun and cash with Goldchess

We’re fun. Goldchess game is for everyone, but mostly for amateurs. HERE you’ll meet new people and make new friends. The world of Goldchess, at some point, will consist of over 400 million people playing chess.

Here you’ll realize your dreams. You’ll defeat CEEC. You’ll win substantial cash prizes equal to those won by professional chess players at tournaments. You’ll test your intelligence and discover new possibilities. Apart from cash prizes we also have the titles of:

 • Brain Titan ! – Bronze, Silver and Gold
 • Brilliant Brain Titan
 • Goldchess Genius
 • Goldchess Grandmaster
 • Goldchess World Champion
 • King Gold0
 • Chessboard Virtuoso
 • Chessboard Master
 • Iron man of Goldchess

We have for you online (chess online and online chess), 24 hours a day. With all chess games.
This isn’t an ordinary chess game. This is a promotion and lesson of beauty, creativity and creative thinking. Exemplars you can find in Featured Games.

Fun and cash with Goldchess

Jesteśmy zabawą. Gra Goldchess jest dla wszystkich, ale głównie dla amatorów. TU poznasz nowych ludzi i nowych przyjaciół. Świat Goldchess to w perspektywie ponad 400 milionów ludzi grających w szachy.

Tu zrealizujesz swoje marzenia. Pokonasz CEEC. Wygrasz duże nagrody pieniężne, takie same jak zawodowi szachiści w turniejach szachowych. Sprawdzisz swoją inteligencję i odkryjesz nowe możliwości. Oprócz nagród pieniężnych mamy również tytuły:

 • Brain Titan ! – Bronze, Silver i Gold
 • Brilliant Brain Titan
 • Goldchess Genius
 • Goldchess Grandmaster
 • Goldchess World Champion
 • King Gold0
 • Chessboard Virtuoso
 • Chessboard Master
 • Iron man of Goldchess

Jesteśmy dla Ciebie online (chess online i online chess), całą dobę. Ze wszystkimi chess games.

To nie są zwykle szachy, chess. To promocja i nauka piękna, kreatywności, twórczego myślenia. Wzorce znajdziesz w panelu Partie wyróżnione.

Fun and cash with Goldchess

Мы – развлечение. Игра Goldchess – это игра для всех, но главным образом она для любителей . ЗДЕСЬ ты познакомишься с новыми людьми и новыми друзьями. Мир Goldchess – это в будущем свыше 400 миллионов играющих в шахматы людей.

Здесь ты осуществишь свои мечты. Победишь CEEC. Выиграешь большие денежные призы, такие же, какие получают профессиональные шахматисты в шахматных турнирах. Проверишь свой интеллект и откроешь новые возможности. Кроме денежных призов у нас есть также титулы:

 • Brain Titan ! – Bronze, Silver и Gold
 • Brilliant Brain Titan
 • Goldchess Genius
 • Goldchess Grandmaster
 • Goldchess World Champion
 • King Gold0
 • Chessboard Virtuoso
 • Chessboard Master
 • Iron man of Goldchess

Это не простые шахматы, chess. Это популяризация и обучение красоте, креативности, творческому мышлению. Образцы ты найдешь в панели Лучшие партии.

Goldchess philosophy

In each position we examine 4 moves, so by calculating in each task where there is
5 moves – there is about 1000 of possible combinations,
10 moves – about 1 million of possible combinations,
15 moves – about 1 billion of possible combinations,
20 moves – about 1 trillion of possible combinations.

If there is 20 moves to make and 1 trillion of possible combinations, and in 1 trillion there is no other way of winning faster than the author it is truly amazing.
Are you able to find the only right solution out of 1 trillion? If so, than you are the best!
We invite you to play!

Filozofia Goldchess

Przyjmujemy, że w każdej pozycji można rozpatrywać 4 ruchy. Zatem, jak łatwo policzyć, przy zadaniu w którym jest do zrobienia
5 ruchów – jest to ok. 1000 możliwych kombinacji,
10 ruchów – milion wariantów,
15 ruchów – miliard wariantów,
20 ruchów – tysiąc miliardów, czyli bilion.

Jeżeli w zadaniu jest 20 ruchów do zrobienia, czyli bilion możliwych wariantów i w bilionie możliwości nie ma drugiego wariantu wygrywającego o ruch szybciej, jest to niesamowite.
Zatem, czy w bilionie wariantów znajdziecie ten jeden, jedyny? Jeśli tak, jesteście WIELCY.
Zapraszamy

Философия Goldchess

Мы предполагаем, что в каждой позиции можно рассматривать 4 хода. Следовательно, и это можно легко посчитать, в задаче, которую надо решить с помощью
5 ходов – насчитывается около 1000 возможных комбинаций,
10 ходов – миллион вариантов,
15 ходов – миллиард вариантов,
20 ходов – тысяча миллиардов, то есть триллион.

Если в задаче надо сделать 20 ходов, то есть триллион возможных вариантов, и в триллионе возможностей нет второго варианта выигрыша на ход быстрее, то это просто невероятно.
Итак, найдется ли среди триллиона вариантов тот единственный? Если да, то Вы действительно ВЕЛИКИ.
Добро пожаловать

Goldchess recommends

 • Gold0, a free of charge game in which you can win $ 50 every week
 • The Best for the best; for the ambitious and intelligent, willing to be successful and learn it.
 • The duet of games Department Rosija and Department America, destined for global success. Not being in team Rosija or America is like going to Rome and not seeing the Pope. Here you’ll meet players from around the world. You’ll learn how to play and compete, individually and in teams.
 • Young Ten Kids for infant prodigies up to 10 years of age. For them we’ve prepared special games that strengthen assertiveness.
 • in Gold13, even though we claim you have no chance to win here, you can win even $ 10,000!

Check out our games and play those which suit you best.
Actually, all games are for everyone and you can try your hand in each of them because they were created by an amateur category 2 chess player.
At the same time our chess games are something new and innovative, they’re a product of the 22nd century.
There are no identical positions in the whole chess base, which consists of 7 million games.
Then, you can also create something new.
Goldchess is a trademark, as well as new track. Let’s build it together.
Our tags: goldchess, chess, chess online, online chess, chess games.