Chess-Goldchess-Solving

Solving jako rozwiązywanie zadań szachowych – problemów na planszy, to odrębna dyscyplina, dział szachów. W pewnym sensie nisza głównego nurtu, turniejów na żywo, które mają i większą popularność i większą liczbę uczestników. I są rdzeniem, trzonem królewskiej gry.
Goldchess jako coś pośredniego, jest i jednym i drugim. To turniejowa gra „na żywo”, mimo iż „tylko” z edukacyjnym komputerem (baby) CEEC jako przeciwnikiem, a jednocześnie również i forma rozwiązywania zadań szachowych. I Goldchess jako coś pośredniego, a jednocześnie uniwersalnego, łączy na nowo oba światy, bo tu jest równorzędne miejsce i dla solvingowców i dla szachistów turniejowych, a ogólnie dla wszystkich, zarówno amatorów jak i zawodowców.
W początkach Goldchess, dyscypliny stawiającej pierwsze kroki na Festiwalu Szachowym w Rewalu, arcymistrz Jurij Zezulkin powiedział że Goldchess znajdzie swoje miejsce w dziale Problemist, mało, że zdominuje go i wyprze stamtąd aktualną formę – solving. Myślę że nie jest to do końca prawda. Przede wszystkim nie chcemy nikogo wypierać. Solving żyje swoim życiem i będziemy go raczej wspierać. Jesteśmy zaprzyjaźnieni. Pierwsi nasi przyjaciele ze świata szachowego to właśnie solwingowcy, że wymienię choćby patrona naszego portalu, który jest zarówno dobrym solvingowcem-aktualnym mistrzem świata-drużynowym, jak i rasowym arcymistrzem. Jeżeli solvingowcom spodoba się nowy rodzaj rozwiązywania zadań szachowych, witamy ich równie ciepło w gronie sympatyków Goldchess, jak wszystkich innych. I zapraszamy. Goldchess nie dzieli lecz łączy, jest ponad podziałami. I jest przeznaczona dla szachistów wszystkich maści. Szczególnie dla tych którzy umieją grać pięknie i kombinacyjnie. Oraz dla tych którzy chcą się tego nauczyć. Bo Goldchess to szkoła piękna i fajerwerków  szachowych, o czym my mówimy skromnie: „New way of chess”.

Chess-Goldchess-Solving

Солвинг как решение шахматных задач–проблем на шахматной доске – это отдельная дисциплина, раздел шахмат. В каком-то смысле ниша главного направления, непосредственных турниров, у которых и более высокая популярность, и большее количество участников. И которые являются стержнем, костяком королевской игры.
Goldchess – это нечто среднее, является и одним, и другим. Это турнирная игра „вживую”, несмотря на то, что „только” с образовательным компьютером (baby) CEEC в качестве соперника, и одновременно это форма решения шахматных задач. И Goldchess, будучи чем-то средним, и, в то же время, универсальным, связывает по-новому оба мира, поскольку здесь находится равноценное место и для решающих шахматные задачи, и для турнирных шахматистов, а в целом – для всех, как любителей, так и профессионалов.
В начале деятельности Goldchess, дисциплины, делающей первые шаги  на Шахматном фестивале в Ревале, гроссмейстер Юрий Зезулькин сказал, что Goldchess найдет свое место в разделе Problemist, мало того – начнет там доминировать и вытолкнет оттуда актуальную форму – солвинг. Думаю, это не совсем так. Прежде всего, мы не хотим никого выталкивать. Солвинг живет своей жизнью, и мы будем его скорее поддерживать. У нас дружеские отношения. Первыми нашими друзьями из шахматного мира являются именно представители солвинга, можно упомянуть хотя бы патрона нашего портала, который не только хорошо решает шахматные задачи – действующий чемпион мира в командном первенстве по солвингу – но и является самым настоящим гроссмейстером. Если представителям солвинга понравится новый вид решения шахматных задач, то мы приветствуем их также тепло в кругу поклонников Goldchess, как и всех других. И приглашаем. Goldchess не разделяет, а соединяет, он выше соперничества. И предназначен для шахматистов всех мастей. Особенно для тех, кто умеет играть красиво и комбинационно. А также для тех, кто хочет этому научиться. Ведь Goldchess – это школа красоты и шахматных фейерверков, о чем мы скромно говорим: „New way of chess”.

Chess-Goldchess-Solving

Solving Chess, which means solving of chess problems on the checkerboard, is a separate discipline, a branch of chess. It is, in a way, a niche in the mainstream, that is in live tournaments, which are more popular and have a greater number of contenders. And they are the core of the royal game.
Goldchess, as an intermediate discipline, is a blend of solving chess and live tournaments. It is a “live” tournament game, although played “only” against an educational computer – (baby) CEEC. At the same time it is also a form of solving chess problems. And Goldchess, as an intermediate, but at the same time universal discipline, connects again those two worlds. That is because it has something to offer to both those who like solving chess puzzles, and to those who prefer live tournaments. It has something to offer to everyone – to amateurs and to professionals.
In the early days of Goldchess, a discipline which was first introduced at the Chess Festival in Rewal, Grandmaster Yuri Zezulkin said that Goldchess would find its place in the Problemist section and that it would dominate the section and drive out of it the current form, that is solving chess. I think it’s not entirely true. First of all, we don’t want to drive anyone out of anywhere. Solving chess has its own life and we will be rather supporting it. We’re friends. Our first friends from the chess world are actually solvers. Let me mention, for instance, the patron of our portal, who is both a good solver – he is the current holder of the World Team Champion title – and a proper Grandmaster. If those of you who like solving chess problems become interested in this new method of doing it, you will be welcomed to the circle of Goldchess enthusiasts as warmly as any other chess players. Feel invited. Goldchess is not meant to divide, but to join people. It is expected to be above any divisions. And it is designed for all kind of chess players. Particularly for those who can play beautifully based on combinations. And for those who want to learn how to do that. Because Goldchess is a school of chess beauty and brilliance, which we call modestly: “A New Way of Chess”.
Gteam