Through chess to Eternity

Basically, chess is a game where the one who can see one move ahead of their opponent wins. But it’s too humble and insufficient a definition.

Chess is an immensity of possibilities. Billions of them. If we count only 4 moves in each position at one point we notice with astonishment that a game consisting of barely 15 moves has one billion continuations. Whereas a 20-move game has one thousand billion variants, which is one trillion. Amazing, isn’t it? I need to admit that it is.

However, actually there is no player, even among those most decorated, who would be able to and took into consideration this multiplicity of variants; players always confine themselves to choosing the strongest move out of 4 possible. Usually players predict 3 subsequent moves in a given position. Obviously, a good player can count/predict 6, 7, and sometimes even 10 moves, which could make us conclude that the idea behind playing this game is as follows: in chess the one who predicts one move more than their opponent wins.

Apart from this analytic and accurate counting of moves and variants, which, even though often arduous, always pays off, chess is also about brilliance, introspective insight and a depth of thinking unseen in other fields of sports and entertainment.

Chess is simultaneously an art, philosophy and mastery of meditation.

It’s beauty. The beauty of both chess and the mind. The beauty of visions, conceptions and the virtuosity of gambits and brilliant moves.

Chess is a mirror reflecting people’s character. This game helps to form and build it, correct mistakes and weaknesses; it also sharpens intelligence. Like a good teacher, chess teaches perseverance, achieving goals, go-getting and… creating beauty.

And that’s why, not without a reason, it was once named the King’s Game.

Those chess players who glory in having created games recognized as most beautiful, or brilliant, will pass into Eternity.

Those who still haven’t created such games can fulfill this dream with Goldchess.

Because Goldchess is not only about fun, awards and titles.

For the best, as stated above, it ensures passing into Eternity.
Gteam

Через шахматы к Вечности

В самом простом понимании шахматы – это такая игра, в которой всегда выигрывает тот, кто видит на один ход больше, чем противник.
Но это слишком скромное и неполное определение.
Шахматы – это безграничные возможности. Миллиарды возможностей. Считая каждый раз только по 4 хода, возможных в каждой позиции, мы в ту же секунду с удивлением констатируем, что партия, состоящая всего лишь из 15 ходов, это – миллиард продолжений. А шахматная партия, насчитывающая 20 ходов, это – тысяча миллиардов вариантов, то есть триллион. Невообразимо? Сам признаюсь, что да.
На самом же деле ни один из игроков, даже наиболее титулованных, не считает, да и не был бы в состоянии посчитать, такое множество вариантов, всегда ограничиваясь выбором самого сильного хода из 4 возможных. Стандартом является прогнозирование в позиции 3 очередных ходов. Разумеется, хороший игрок считает- предугадывает 6,7, а иногда даже и 10 ходов, что сводит идею игры к предварительной формуле: в шахматах выигрывает тот, кто видит на ход дальше.
Кроме аналитического и точного, а на практике зачастую трудоемкого, подсчета ходов и вариантов, который, впрочем, всегда окупается, шахматы – это также блистательный ум и интроспективная вдумчивость, глубина мышления, которая не встречается ни в одной из других спортивных дисциплин или видов интеллектуального развлечения.
Это одновременно искусство, философия и мистерия медитации.
Это красота. Красота шахмат и вместе с тем – красота разума. Красота фантазии, концепций, виртуозности комбинаций и гениальных ходов.
Шахматы также отражают, показывают характер человека. И не только. Они помогают ему формировать себя, исправлять, корректировать ошибки или слабости, и при этом – оттачивают интеллект. Как хороший учитель они учат выносливости, достижению целей, настойчивости в жизни, а также… творению красоты.
И поэтому, не без причины, они были названы когда-то королевской игрой.
Шахматисты, которые могут похвастаться, что в их интеллектуальном наследии есть партии, признанные наиболее красивыми или гениальными, войдут в Вечность.
Те, у кого еще нет таких партий, имеют шанс осуществить эту мечту у нас, в Goldchess.
Ведь Goldchess – это не только развлечение, призы и титулы.
Goldchess – для наилучших, как написано выше: пропуск в Вечность.
Gteam

Przepustka do Wieczności

W najprostszym rozumieniu szachy to taka gra w której zawsze wygrywa ten, kto widzi o jeden ruch więcej od przeciwnika.
Ale to zbyt skromne i niewystarczające.
Szachy to bezmiar możliwości. Miliardy. Licząc za każdym razem tylko po 4 ruchy możliwe w każdej pozycji, w jednej chwili ze zdumieniem stwierdzamy, że partia składająca się z ledwie 15 ruchów to – miliard kontynuacji. Zaś partia szachowa o 20 ruchach to tysiąc miliardów wariantów, czyli bilion. Niesamowite? Sam przyznaję, że tak.
Tyle że tak naprawdę żaden z graczy, nawet tych najbardziej utytułowanych, nie byłby w stanie i nie liczy takiej mnogości wariantów, zawsze ograniczając się do wyboru z 4 możliwych, najsilniejszego ruchu. Standardem jest przewidywanie w pozycji 3 kolejnych ruchów. Oczywiście dobry gracz liczy-przewiduje 6,7, a niekiedy nawet i 10 ruchów, co sprowadza nam ideę gry do formułki wstępnej: w szachach wygrywa ten, kto widzi o ruch dalej.
Pomijając analityczne i precyzyjne, a w praktyce często żmudne liczenie ruchów i wariantów, zawsze jednak opłacalne, szachy to również błyskotliwość i introspekcyjna wnikliwość, głębia myślenia niespotykana w żadnej w żadnej innej dziedzinie sportu czy rozrywki.
To jednocześnie sztuka, filozofia i misterium medytacji.
To piękno. Piękno szachów i zarazem – piękno umysłu. Piękno wizji, koncepcji, wirtuozerii zagrywek i genialnych ruchów.
Szachy odzwierciedlają, pokazują również charakter człowieka. I nie tylko. Pomagają mu kształtować go, poprawiać, korygować błędy czy słabostki, a przy tym – wyostrzają inteligencję. Jak dobry nauczyciel uczą wytrwałości, osiągania celów, przebojowości w życiu, oraz… tworzenia piękna.
I dlatego, nie bez powodu, zostały kiedyś nazwane – królewską grą.
Szachiści którzy mogą poszczycić się posiadaniem w dorobku intelektualnym partii uznanych za najpiękniejsze czy genialne, przejdą do Wieczności.
Ci którzy jeszcze nie mają jeszcze takich partii, mają szansę zrealizować to marzenie u nas, w Goldchess.
Goldchess bowiem, to nie tylko zabawa, nagrody i tytuły.
Goldchess to dla najlepszych, jak wyżej: przepustka do Wieczności.
Gteam

Goldchess – новый метод в шахматах

Goldchess – это новый метод в шахматах. Мы приносим королевской игре свежее дыхание в наших поисках эстетики и красоты. Мы являемся глобальным сообществом шахматистов, поддерживающим идущих напролом, предоставляя шанс каждому участнику наших игр открыть собственную внутреннюю гениальность. Goldchess – это своего рода современная форма решения шахматных задач (solving), популяризирующая творческие идеи, отважные атаки и впечатляющие жертвы фигур. Предлагая нашим участникам проявить свою креативность и активность, мы помогаем им развить уверенность в себе, а также даем им удовлетворение от игры, завоеванных призов и титулов, принадлежности к сообществу Goldchess.
 
   Goldchess способствует обогащению мирового шахматного наследия, генерируя множество красивых партий, играемых всеми. Наши продукты предоставляют шанс каждому участнику быть частью чего-то необыкновенного. Способ, каким оперируют наши игры, в сочетании с денежными призами, создает единственные в своем роде и ни с чем несравнимые ощущения, вдохновляющие мотивации, дух соперничества и креативность.
 
   Мы предлагаем много продуктов, турниров и игр. Во-первых, мы восстанавливаем хороший обычай награждения красивых партий, спонсируя призы на турнирах во всем мире. Недавно мы наградили гроссмейстера Александра Фиера из Бразилии за его прекрасную победу над Томашем Варакомски (Tomasz Warakomski) на Мемориале Найдорфа в июле 2016 г. Мы планируем награждать шахматистов, авторов красивых партий, на многих очередных турнирах.
 
   В большинстве наших игр участники должны обыграть компьютер CEEC (образовательный уровень, 1800 ELO) в определенное количество ходов (или, если удастся, раньше автора, что разрешается) с определенными граничными условиями, например, чтобы в решении была жертва ферзя, а мат был поставлен конкретной фигурой. Одна из таких игр, Gold0, адресована только непрофессионалам. Здесь участие является бесплатным. Вы можете испытать свои возможности в соревновании с другими игроками. Есть у нас также бесплатная месячная игра Genius Test-высший уровень, с призами, составляющими сотни долларов, и титулами Гения Goldchess.
 
   На этой неделе мы заканчиваем I Выпуск турниров Rosija-America Department и Independent Department. В первом из них позиции из матча Ананд-Гельфанд выбирались в качестве стартовых позиций задач. Участники могли воплощаться в чемпиона мира и претендента, играя дальше своим способом их позиции. Участники, которые быстрее всех размещают решение, выигрывают призы. Это наша клубная идея.
 
   Мы будем запускать очередной продукт в течение нескольких недель: Goldchess Express, быстрый турнир, продолжающийся 5 дней подряд, с призовым фондом $25,000 (5xUS $5000), которые будут признаны победителям на протяжении одной недели. Регистрация на турнир продолжается, уже можно записаться. Размер вступительного взноса – $25. Больше информации об этом турнире на www.goldchess.com.
 
   Goldchess World Cup планируется в 2017 году. Для победителя, будущего Чемпиона мира Goldchess, у нас предусмотрен приз $10,000. Но если до 1 декабря будет соответственное количество участников, World Cup Goldchess состоится еще в этом, 2016 году.
 
   Вы думали, что высокие денежные призы в шахматах зарезервированы только для 10 лучших шахматистов в мире? Это неправда. В Goldchess, не выходя из собственного дома, вы можете с успехом бороться за тысячи долларов и выигрывать, потому что в Goldchess у всех равные шансы. Присоединяйтесь к нам уже сегодня! Goldchess Ekspress ждет. И CEEC тоже, -for you-, см. нашу песню.
Попытайтесь также завоевать титул Гения Goldchess. Титул предназначен для всех 10 шахматистов, которые первыми пришлют правильные решения. Мы также среди этих десяти будем разыгрывать путем жребия приз $200.
Приглашаем.
Gteam

New way…

Goldchess is a new way of chess. We bring a fresh breath to the royal game in our pursuit of beauty and aesthetics. We are a global chess community promoting brilliancy in the game of chess through letting every player discover their inner genius. Goldchess is somewhat like a modern form of solving chess problems which promotes creative ideas, courageous attacks and spectacular sacrifices. By encouraging our participants to be creative and active, we help them develop confidence in their skills and satisfaction with their play, prizes they win, titles they receive and a sense of belonging in the Goldchess community.

Goldchess contributes to the heritage of the royal game by generating a multitude of beautiful games played by everybody. Our products allow every chessplayer to be a part of something extraordinary. The frameworks of our games and money prizes create a unique, unmatched experience, which inspires motivation, competitive spirit and creativity.

We offer a wide variety of products. First of all, we bring back the good habit of awarding beautiful chess games by sponsoring brilliancy prizes in tournaments all around the world. Just recently, we awarded GM Alexander Fier from Brazil for his excellent win over IM Warakomski in the Najdorf Memorial tournament in July 2016. We plan to further award chess players, authors of beautiful games, in many future tournaments.

In most of our games, the participants are instructed to beat the CEEC computer program (educational level, rating of 1800) ELO within a fixed number of moves (or, if possible, faster than the author), while satisfying certain border conditions, such as the solution involving a queen sacrifice, or the checkmate being delivered by a certain piece. One such game, the Gold0, is addressed toward amateur players exclusively. Participation is free of charge. You can try your skills out here and see how you do against other amateur players. We also have a free monthly game, Genius Test (more difficult), with prizes ranging in the hundreds of dollars, and titles of Goldchess Genius.

This week, we are concluding first editions of two tournaments: the Rosija-America Departments Tournament and the Independent Department Tournament. In the former, positions from the match Anand-Gelfand were chosen as tasks to be solved, giving the players a chance to put themselves in the shoes of the World Champion and the Challenger. The fastest participants to submit correct solutions win prizes. This framework is our signature idea.

We will be launching a new product within the next few weeks: Goldchess Express, a quick tournament with a prize pool of $25,000 to be distributed to the winners over a week (5 times $5,000). We now accept entries to the tournament. The price of the license which gives the right to participate is $25. For more information, please check out our webpage www.goldchess.com.

Goldchess World Cup is planned for 2017, with entries already being accepted. If a sufficient number of entries comes before 1st December 2016, the Goldchess World Cup will take place this year. The winner, future Goldchess World Champion, will earn $10,000.

You thought good money prizes in chess were reserved for the top 10 players in the world? That is not true. Without having to leave your house, you can successfully compete and win thousands of dollars at www.goldchess.com. In Goldchess, everybody has equal chances. Join us now! Goldchess Express is waiting for you, and so is the CEEC – just listen to our song.

Try to get the title of Goldchess Genius. The title is reserved for the first 10 players to submit correct solutions to our Genius Test. Among those 10 players, we will draw a prize of $200.
Everybody is welcome to participate!
Gteam

Nowa droga…

Goldchess to nowy sposób na szachy. Przynosimy świeży oddech królewskiej grze w naszym poszukiwaniu estetyki i piękna. Jesteśmy globalną społecznością szachistów promującą przebojowość, dając szansę każdemu uczestnikowi naszych gier na odkrycie własnego wewnętrznego geniuszu. Goldchess to trochę jakby nowoczesna forma solvingu promująca twórcze idee, odważne ataki i spektakularne poświęcenia figur. Zachęcając naszych uczestników do bycia kreatywnym i aktywnym, pomagamy im rozwinąć pewność siebie oraz dajemy im satysfakcję z gry, zdobywania nagród i tytułów, oraz przynależności do społeczności Goldchess.
Goldchess przyczynia sie do wzbogacenia światowego dziedzictwa szachowego generując multum pięknych partii granych przez wszystkich. Nasze produkty dają szanse każdemu uczestnikowi na bycie częścią czegoś nadzwyczajnego. Sposób, w jaki operują nasze gry, w połączeniu z nagrodami pieniężnymi, stwarzają jedyne w swoim rodzaju i niezrównane przeżycie, inspirujące motywacje, ducha rywalizacji i kreatywność.
 
Oferujemy wiele produktów, turniejów i gier. Po pierwsze, przywracamy dobry zwyczaj nagradzania pięknych partii, sponsorując nagrody na turniejach na całym świecie. Niedawno, nagrodziliśmy GM Alexandra Fiera z Brazylii za jego piękne zwycięstwo nad Tomaszem Warakomskim w Memoriale Najdorfa w lipcu 2016. Planujemy nagradzać szachistów, autorów pięknych partii, na wielu kolejnych turniejach.
 
W większości naszych gier, uczestnicy muszą ograć komputer CEEC (poziom edukacyjny, 1800 ELO), w ciągu wyznaczonej ilości ruchów (lub jeśli się da, wcześniej od autora co jest dopuszczalne), pod pewnymi warunkami brzegowymi, jak na przykład to, żeby rozwiązanie zawierało ofiarę hetmana, a mat był dany konkretną figurą. Jedna z takich gier, Gold0, jest adresowana jedynie do amatorów. Uczestnictwo jest darmowe. Możesz wypróbować swoje umiejętności w rywalizacji z innymi graczami. Mamy również darmową grę miesięczną, Genius Test-wyższy poziom, z nagrodami w setkach dolarów i tytułami Geniusza Goldchess.
 
W tym tygodniu, kończymy I Edycje turniejów Rosija-America Department oraz Independent Department. W tym pierwszym, pozycje z meczu Anand-Gelfand były wybierane jak startowe pozycje zadań. Uczestnicy mogli wcielać się w mistrza świata i pretendenta, grając dalej na swój sposób ich pozycje. Zawodnicy, którzy najszybciej zamieszczają rozwiązanie, wygrywają nagrody. Jest to nasza kluczowa idea.
 
Będziemy uruchamiali kolejny produkt w przeciągu kilku tygodni: Goldchess Express, szybki turniej trwający 5 dni pod rząd, z pulą nagród $25,000 (5xUS $5000), które zostaną przyznane zwycięzcom w przeciągu tygodnia czasu. Rejestracja do turnieju trwa, już są możliwe zapisy. Wysokość wpisowego to $25. Więcej informacji na temat tego turnieju, na www.goldchess.com.
 
Goldchess World Cup jest planowany na rok 2017. Dla zwycięzcy, przyszłego Mistrza Świata Goldchess, mamy nagrodę $10,000. Ale, jeżeli do 1 grudnia będzie odpowiednia liczba uczestników, World Cup Goldchess odbędzie się jeszcze w tym, 2016 roku.
 
Myślałeś, że wysokie nagrody pieniężne w szachach są zarezerwowane tylko dla 10 najlepszych szachistów na świecie? To nieprawda. W Goldchess, nie opuszczając własnego domu, możesz z powodzeniem rywalizować o tysiące dolarów i wygrywać, bo w Goldchess wszyscy mają równe szanse. Przyłącz się do nas już dziś! Goldchess Express czeka. I CEEC też, -for you-, zobacz naszą piosenkę. J
Spróbuj też zdobyć tytuł Geniusza Goldchess. Tytuł jest dla wszystkich 10 szachistów którzy jako pierwsi przyślą prawidłowe rozwiązania. Również, wśród tych dziesięciu, będziemy losować nagrodę $200.
Zapraszamy.