Turniej Non Stop 4- relacja

Jesteśmy pod wrażeniem. Piękne rozwiązania, nowi, skuteczni, kreatywni i błyskotliwi gracze, GM Sahaj Grover z Indii, Levon Hambardzumyan z Armenii, ale, triumfują starzy. Dla nowych graczy było niezrozumiałe, co oznacza victory. Pisze to w wielu miejscach na stronie i nie jest to nasza wina. Ale dodatkowo wyjaśniam. Victory to wygrana, kiedy komputer poddaje się i wyświetla –resign-, po ostatnim ruchu białych. Nie wystarcza wygrana pozycja.
Dla pełnego wyjaśnienia, może zdarzyć się również, że graczowi rozgrywającemu wariant nie autorski, gdzie treść zadania jest np. mat w 30, komputer podda się na ruch przed matem. I wtedy, choć mat widoczny, to nie dokonany i rozwiązanie jako mat nie jest zaliczone. Musi być mat.
Przypominam również, że zadania nie autorskie nagradzane są maksymalnie do połowy nagrody.
A teraz omówienie 4-tej w tym roku edycji turnieju Non Stop 4.
Zad.1- były tylko cztery ruchy do zrobienia i nikt nie podołał, nikt nie przysłał rozwiązania.
Zad.2.
W poprzedniej edycji były 3 zadania-zdobądź hetmana w 20 ruchu i dalej, od tej pozycji, victory 29 i mat 33. Nikt nie znalazł wariantu zdobycia hetmana w 20 ruchu, więc dziś go pokazaliśmy i były dalej zadania v29 i m33.
v29 – zad.2.
Jako pierwszy przysłał Sahaj, nieprawidłowe rozwiązanie, bez –resign-, jakaś pozycja.
Jako drugi, Manukyan z Armenii, nie na temat, bo mat 29. Ale zadanie dobre do 3.
Dopiero trzecie rozwiązani e prawidłowe, błyskotliwy gracz z Polski, Krystian Jacek i on tu wygrywa.
Zad.3, dużo ładnych rozwiązań i trudny wybór. Jednak tylko 2 spełniły warunek zdobycia hetmana w 20 ruchu. A było to takie proste. Tylko 2 ruchy… Bezapelacyjnie wygrałby Łukasz Luba, bo najlepszy czas, nie do wiary, minuta 6 sekund, ale hetman zdobyty w 21 ruchu i poza nagrodą. Wygrywają 2 zadania w których hetman jest zdobyty prawidłowo.
1. Krystian Jacek – najładniejsza partia, mat forsowny w 8 ruchach
2. GM Gianni – mat skoczkiem w 32,
Wyróżnienie- Sargis Manukyan – piąty w kolejności, najszybsze rozwiązanie, mat w 28, ale hetman zdobyty dopiero w 26 ruchu..

Zad.4-v27, pozycja z partii Wojtaszek-Caruana. Nikt nie rozwiązał . Dwa nadesłane rozwiązania, oba nieprawidłowe, ale wyróżniamy Levona Hambardzumyana, mat 29, forsowny w 5, ładny.

No i hit turnieju Non Stop, zad. 5. Z nagrodą $1000 za autorskie. Nie ma autorskiego, ale wyróżniliśmy i nagrodziliśmy dwa za piękność. Obejrzyjcie je koniecznie. Medal Winners-Non4-5.
W drodze wyjątku pokazujemy też nie rozwiązane zadanie autorskie, jako że dwa nagrodzone rozwiązania zrobiły na nas wrażenie i chcemy pokazać że też coś potrafimy w szachach. 

Niesamowite, że nikt nie zrobił zadania 1 w którym były tylko 4 ruchy do zrobienia. Zostawiamy je więc, kto pierwszy przyśle rozwiązanie, otrzyma pełną nagrodę. Zagrać w zad.1 mogą też nowi gracze, wpisowe $2.
Zapraszamy

Tурнир Non Stop 4- репортаж

Мы под большим впечатлением. Красивые решения, новые, результативные, креативные и интеллектуальные игроки, гроссмейстеры Сахай Гровер из Индии, Левон Хамбардзумян из Армении, но триумф принадлежит старым игрокам. Новые игроки не поняли, что означает victory. Пишу об этом на сайте в разных местах, и это не наша вина. Но я дополнительно объясняю. Victory – это выигрыш, когда компьютер признает свое поражение и показывает –resign-, после последнего хода белых. Недостаточно выиграть позицию.
Нужно внести полную ясность – может случиться также ситуация, когда у игрока, разыгрывающего неавторский вариант, где в содержании задачи предусмотрен, например, мат на 30 ходу, компьютер признает свое поражение на ход раньше мата. И в этом случае, хотя мат и очевиден, он не был поставлен, и решение в качестве мата не засчитывается. Должен быть мат.
Напоминаю также, что неавторские задачи получают максимально половину приза.
А теперь обзор 4-того в этом году выпуска турнира Non Stop 4.
Зад.1- нужно было сделать только четыре хода, и никто не справился, никто не прислал решения.
Зад.2.
В предыдущем выпуске были 3 задачи – взятие ферзя на 20 ходу, и дальше, с этой позиции, victory на 29, и мат на 33. Никто не нашел вариант взятия ферзя на 20 ходу, поэтому сегодня мы его показали, и дальше были задачи v29 i м33.
v29 – зад.2.
Первым прислал Сахай, неправильное решение, без –resign-, какая-то позиция.
Второй был Манукян из Армении, не на тему, поскольку мат на 29. Но задача хороша для 3.
И только третье решение оказалось правильным, блестящий игрок из Польши, Кристиан Яцек, именно он здесь выигрывает.
Зад.3, много красивых решений и сложный выбор. Однако только 2 соблюли условие взятия ферзя на 20 ходу. А это было так просто сделать. Только 2 хода… Безапелляционно выиграл бы Лукаш Люба, у него лучшее время, сложно поверить, минута и 6 секунд, но ферзь был взят на 21 ходу, и решение не приносит приза. Выигрывают 2 задачи, в которых ферзь был взят правильно.
1. Кристиан Яцек – наиболее красивая партия, форсированный мат в 8 ходов
2. Гроссмейстер Gianni – мат конем на 32 ходу,
Отмечаем Саргиса Манукяна – пятого в порядке очередности – самое быстрое решение, мат на 28 ходу, но ферзь взят только на 26 ходу..
Зад.4-v27, позиция из партии Войташек-Каруана. Никто не решил. Два решения присланы, оба неправильные, но отмечаем Левона Хамбардзумяна, мат на 29, форсированный в 5 ходов, красивый.

Приглашаем

A short account of Non Stop 4 Tournament

We are impressed. Beautiful solutions, new, efficient, creative and brilliant players, GM Sahaj Grover from India and Levon Hambardzumyan from Armenia. Yet, the tournament was won by the old players.The new ones could not understand the meaning of victory.It is explained in multiple locations on our website, so it was not our fault.But let me provide some additional explanation.A victory is a win where the computer surrenders and displays a –resign- message after the last move of the white.A winning position is not enough.
To make things absolutely clear: it can happen that, let’s say, the computer surrenders one move before a checkmate to a player playing a variant other than the one required by the author, which is, for example, a checkmate in the 30th move.If that is the case, even though the checkmate is imminent, the computer has not been actually checkmated and the solution cannot be counted as a checkmate.A checkmate is a must.
Let me also remind you that as a maximum a half of the prize is awarded for solutions other than the author’s one.
Now, let’s discuss the fourth in this year edition of the Non Stop 4 Tournament.
Problem 1 – only four moves to make. No correct solution was provided.
Problem 2.
In the previous edition of the Tournament there were 3 problems to solve: capture the queen in the 20th move and, starting from that position, achieve a victory in the 29th move and a mate in the 33th move.Nobody managed to find out how to capture the queen in the 20th move, so today we’ve shown the solution and continued with the v29 and m33 problems.
v29 – Problem 2.
Sahaj was the first to submit a solution. Unfortunately, it was an incorrect one, a certain position with no –resign- message displayed.
Manukyan from Armenia submitted a solution as the second player. Nevertheless, it was an irrelevant one – a mate in the 29th move.But it was a good solution to Problem 3.
Only the third solution was correct. It was submitted by a brilliant player from Poland, Krystian Jacek, who is the winner.
Problem 3. A difficult choice amongst many nice solutions. However, only 2 of them fulfilled the prerequisite of capturing the queen in the 20th move.And it was so simple.Just 2 moves… The undisputable winner would be Łukasz Luba, as he had the best, unbelievable time of one minute and six seconds. But he captured the queen in the 21st move, so no prize could be awarded.The authors of the 2 solutions in which the queen was captured as required are the winners.
1. Krystian Jacek – the most beautiful game, a forcing mate in 8 moves.
2. GM Gianni – a mate with a knight in 32 moves.
An honorable mention went to Sargis Manukyan, who was the fifth player to submit a solution. His solution was the quickest one, with a mate in the 28th move, but he captured the queen only in the 26th move.

Problem 4-v27, a position from the Wojtaszek-Caruana game. Nobody managed to solve it.We received two incorrect solutions. But we would like to mention Levon Hambardzumyan, whose solution included a mate in the 29th move, last 5 moves are forced. A nice solution.

And the hit of the Non Stop Tournament – Problem No. 5.With a prize of $1,000 for a solution identical with the author’s one.Nobody submitted such a solution, but we chose two solutions and awarded prizes for their beauty. You must see them! Medal Winners-Non4-5.
As an exception, we would like to show also an unsolved author’s problem, as the two rewarded solutions impressedus very much and we would like to show that we can play chess, too.

It’s amazing that nobody managed to solve Problem 1, which required only 4 moves.So, we leave the Problem available for solving. The person who is the first to submit a correct solution will be awarded the full price.New players can try to solve Problem 1 as well. Entry fee: $2.
Feel invited to play.

Non Stop 3 Tournament – a short account.

The results were generally poor. Maybe that’s because players from India, USA and Russia did not take part?
Problems 1 (with a prize of $300), 2 and 3 (2 x $150) were interconnected.The first problem was to capture the queen in the 20th move, and that solution was the key to problems 2 and 3, as they required the players to win in 29 moves and to checkmate in the 33th move, starting from the position which was the solution to problem 1.
However, nobody provided the author’s solution to problem No. 1, so there was no “continuation” in solving problems 2 and 3.
At the same time it turned out that the players submit solutions that simply “come out”.
Problem 1 – the unquestionable winner was LevonHambardzumyan.That 19 years old player from Armenia was the quickest to capture the queen. He did that in the 18th move.
Problem 2 – the winner was GM Jasto, who won in the 20th move (the shortest solution) after capturing the queen.
Problem 3 – no winner.Here the drawback of solutions other than the author’s one became apparent.The players submitted checkmates in 28, 27, and 26 moves.But after a Goldchess revision which revealed in one of those solutions a checkmate in the 23th move, all the solutions were rejected.That was done in accordance with the Goldchess Rules and Regulations.
Problem 4 – that was a very difficult one, not solved in other games. Nobody submitted a solution.
Problem 5 – a single solution, different than the author’s one, was submitted.It was a correct one.Nevertheless, as it was not a solution identical with the author’s one, and after a comparison with the quality of the author’s solution, the prize was reduced to $150.
Solutions other than the author’s one are not always worse.If they are better, we admit that and award a prize.Even double ones, as in Gold 0 Problem 3, where we awarded the Super Genius title and, of our own volition, a double prize.Check out that solution by Hayk Yeritsyan and you will understand at once what is most important and valuable for Goldchess.
To sum up, in this Non Stop 3 edition the players won only $375 out of a pool of $2100.You must admit that it’s not an impressive result.But we need to look into the future with optimism.Things will become better.And that’s what we wish you.Sincerely, as Goldchess is about the fun of creating the beauty of chess, and we want you to create it with us and win.
Goldchess team

Tурнир Non Stop3 – репортаж

В основном – слабо. Может потому, что не было игроков из Индии, США и России?
Задачи 1, (приз $300), а также 2 и 3 (2 x $150), были связаны. В первом надо было взять ферзя на 20 ходу, и это решение становилось ключом к задачам 2 и 3, поскольку в них следовало выиграть на 29 ходу, а также поставить мат на 33, именно с этой позиции, полученной в зад. 1.
Однако никто не сделал авторскую задачу № 1, поэтому не было и „продолжения” в 2 и 3.
Кроме того, оказалось, что игроки делают попросту те решения, которые „у них получатся”.
Зад.1- безапелляционно выигрывает Левон Хамбардзумян (Levon Hambardzumyan). 19-летний шахматист из Армении, который выиграл ферзя быстрее всех, на 18 ходу.
Зад.2- победитель гроссмейстер Ясто (Jasto), после взятия ферзя он выиграл быстрее всех, на 20 ходу.
Зад.3- нет победителя. Здесь проявился недостаток неавторских задач. Игроки прислали маты на 28, 27, 26 ходу. Но после поправки Goldchess, в которой мы нашли в одном из этих решений мат на 23 ходу, все они были отвергнуты. Согласно регламенту Goldchess.
Зад.4 – очень сложная задача, не решенная в других играх, никто не прислал решение.
Зад.5 – одно неавторское решение. Правильное. Однако, принимая во внимание тот факт, что неавторское, а также после сравнения с качеством авторского, приз только $150.
Надо сказать, что не всегда неавторские решения по качеству хуже. Если лучше, то мы это признаем и награждаем. Даже вдвойне, как это произошло в зад. 3 Gold 0, где мы дали титул Super Genius и, по собственной инициативе, двойной приз. Посмотрите это решение, Хаика Ерицяна (Hayka Yeritsyana), и сразу же поймете, что является самым важным и ценным для Goldchess.
Подытоживая, в Non 3, из призового фонда $2100, игроки выиграли в этом выпуске только $375. Согласитесь, этот результат нельзя назвать впечатляющим. Но нужно оптимистически смотреть в будущее. Будет лучше. И именно этого Вам желаем. Искренне, ведь Goldchess – это развлечение, основывающееся на создании шахматной красоты, и мы стремимся, чтобы Вы вместе нами ее создавали и выигрывали. 
Goldchess команда

Turniej Non Stop3 – relacja

Ogólnie słabo. Może dlatego, że zabrakło graczy z Indii, USA i Rosji?
Zadania 1, (nagroda $300) oraz 2 i 3 (2 x $150), były powiązane. W pierwszym należało zdobyć hetmana w 20 ruchu i to rozwiązanie było kluczem do zadań 2 i 3, bo w nich należało wygrać w 29, oraz zamatować w 33, od tej właśnie pozycji, uzyskanej w zad.1.
Nikt jednak nie zrobił zadania autorskiego nr.1, stąd też nie było „dalszego ciągu” w 2 i 3.
Przy okazji okazało się też, że gracze robią po prostu rozwiązania, „jakie im wyjdą”.
Zad.1-bezapelacyjnie wygrywa Levon Hambardzumyan. 19-latek z Armenii, zdobył hetmana najszybciej, w 18 ruchu.
Zad.2-zwycięzca GM Jasto, po zdobyciu hetmana wygrał najszybciej, w 20 ruchu.
Zad.3-nie ma zwycięzcy. Tu wyszedł mankament zadań nie autorskich. Gracze przysłali maty w 28, 27, 26, ruchach. Ale po korekcie Goldchess w której znaleźliśmy w jednym z tych rozwiązań mata w 23 (patrz: Winners-Non Stop-Non3-3), wszystkie one zostały odrzucone. Zgodnie z regulaminem Goldchess.
Zad.4 –bardzo trudne zadanie, nie rozwiązane w innych grach, nikt nie przysłał rozwiązania.
Zad.5 – jedno rozwiązanie nie autorskie. Poprawne. Jednak z uwagi na to iż nie autorskie, oraz po porównaniu z jakością autorskiego, nagroda tylko $150.
Nie zawsze jednak jest tak, że nie autorskie są gorsze. Jak są lepsze, przyznajemy to i nagradzamy. Nawet podwójnie, jak to stało się w zad.3 Gold 0, gdzie daliśmy tytuł Super Genius i z własnej, nieprzymuszonej woli, podwójną nagrodę. Zobaczcie to rozwiązanie, Hayka Yeritsyana, a zrozumiecie w lot co jest najważniejsze i najcenniejsze dla Goldchess.
Reasumując, w Non 3, z puli $2100 nagród, gracze wygrali w tej edycji tylko $375. Przyznacie że nie jest to wynik imponujący. Ale trzeba optymistycznie patrzyć w przyszłość. Będzie lepiej. I tego Wam właśnie życzymy. Szczerze, bo Goldchess to zabawa, polegająca na tworzeniu szachowego piękna i zależy nam abyście je razem z nami tworzyli i wygrywali. 

zespół Goldchess

First edition of the Non Stop Tournament in 2017

Outstanding problems, thrilling emotions. The players managed to solve only 1 out of 5 problems. They did not provide any solution identical with the author’s one, although for problem 3 they submitted a solution better than the one devised by the author. But one thing at a time. Game 1, time: 10 minutes, two solutions. Problem: capture the queen in the 15th move. The first solution was a witty one. The player (IM) captured the queen one move earlier – in the 14th one – but was checkmated in the 15th move. . The problem can be found amongst the featured solutions as an example of brilliant play by… our computer.  For the player – a consolation prize of $50.
Problem 2, time: 10 minutes, 2 solutions, both with time-out, provided after the lapse of the set time. One of them was bad, v21, the other one was better, but late. Oh, excuse me. There is also a third one, with a time of 1 hour 47 seconds. Timeout. Knockout. 
Problem 3 was the only one where the players showed some skill. Although no solution identical with the author’s one was submitted, there were 4 other solutions. One was handed in after the lapse of the time limit, three received some token prizes. The games are available in Winners-Non1-3, 2017.
Problem 4, time: 15 minutes, one solution, checkmate in the 34th move. Not to the point, as the task was as follows: win in the 30th move and time-out, time: 21 minutes.
Problem 5. The same position, as in problem 4, but a checkmate with a pawn in the 31st move is required to win. Nobody submitted a solution, although the time limit for this problem was the longest one – half an hour. The prize was $100, and we also proposed that the player submitting a correct solution would receive ANY title he or she wanted.
Those of you who have read carefully our announcements know that the last Non Stop Tournament in 2016 was unlucky for the players. The beginning of the new year was similar. Is that a temporary slump in form? Or do we need some new strength, talented players, amateurs and professionals?
Therefore, we invite you to take part on 14 January in the 2nd Edition of the Non Stop Tournament, and to play our free games – Genius Test, Gold 0 ( for players not older than 16), and Grandmaster Corner, for Grandmasters, with a prize of $1,000.
Best greetings,
Goldchess team

Первый Выпуск турнира Non Stop в 2017 году

Неимоверные задачи, неимоверные эмоции. Из 5 задач игроки решили только 1, не сделали ни одного авторского, хотя в зад. 3 сделали лучше авторского. По очереди.
Игра 1, время 10 мин., два решения. Содержание задачи: выиграй ферзя на 15 ходу. Первое решение – остроумное. Игрок (международный мастер) выигрывает ферзя на ход быстрее, на 14 ходу, только… получает мат на 15 ходу. . Задача находится в Лучших в качестве примера блистательной игры… нашего компьютера.  Для игрока – утешительный приз, $50.
Зад.2, время 10 мин., 2 решения, оба time out, по истечении времени, одно – плохое, v21, второе – лучше, но – опоздавшее. Прошу прощения, есть еще третье, время которого – один час 47 секунд. Timeout. Knockout. 
Зад.3 , единственная, в которой игроки что-то показали. Хотя и нет авторского, было отправлено 4 решения, одно – по истечении времени, три – символически награжденные. Эти партии показаны в Winners-Non1-3, 2017.
Зад. 4, время 15 мин., одно решение, мат на 34. Не по теме, ведь содержание было: выигрыш с 30 хода, а также time out, время 21 мин.
Зад. 5. Та же позиция, что и в 4, но мат на 31 ходу, пешкой. Никто не прислал решение, несмотря на то, что для этой задачи мы дали наибольше количество времени, полчаса, приз $100, плюс мы предложили, что игрок, который решит эту задачу, получит титул –КАЖДЫЙ-, какой себе пожелает.
Кто нас внимательно читает, знает, что последний турнир Non Stop 2016 года был весьма неудачным для игроков. Новый год начался похожим образом. Является ли это временным спадом формы, потребностью в новых силах, новых талантливых игроках, любителях и профессионалах?
Приглашаем, таким образом, 14 января к участию во II Выпуске турнира Non, а также к участию в бесплатных играх – Genius Test, Gold 0 ( до 16 лет), а также Grandmaster Corner, для гроссмейстеров, с призом $1000.
с наилучшими пожеланиями
Goldchess team

Pierwsza Edycja turnieju Non Stop w 2017 roku

Niesamowite zadania, niesamowite emocje. Na 5 zadań gracze rozwiązali tylko 1, nie zrobili żadnego autorskiego, choć w zad.3 zrobili lepsze od autorskiego. Po kolei.
Gra 1, czas 10 min, dwa rozwiązania. Treść zadania: zdobądź hetmana w 15 ruchu. Pierwsze rozwiązanie dowcipne. Gracz (IM) zdobywa hetmana ruch szybciej, w 14, tyle że… dostaje mata w 15. . Zadanie jest w wyróżnionych, jako przykład błyskotliwej gry… naszego komputera.  Dla gracza – nagroda pocieszenia, $50.
Zad.2, czas 10 min, 2 rozwiązania, oba time out, po czasie, jedno złe, v21, drugie lepsze, ale – spóźnione. Sorry, jest jeszcze trzecie, z czasem godzina 47 sekund. Timeout. Knockout. 
Zad.3 , jedyne w którym gracze coś pokazali. Wprawdzie nie ma autorskiego, ale nadesłano 4 rozwiązania, jedno po czasie, trzy symbolicznie nagrodzone. Partie te są pokazane w Winners-Non1-3, 2017.
Zad. 4, czas 15 min., jedno rozwiązanie, mat 34. Nie na temat, bo treść była: wygrana z 30 ruchu, oraz time out, czas 21 min.
Zad. 5. Ta sama pozycja co w 4, ale mat w 31, pionkiem. Nikt nie przysłał rozwiązania, mimo iż na to zadanie daliśmy największy czas, pół godziny , nagroda $1000, plus zaproponowaliśmy że gracz który rozwiąże to zadanie otrzyma tytuł –KAŻDY-, jaki sobie tylko zażyczy.
Kto nas uważnie czyta wie że ostatni turniej Non Stop roku 2016, był fatalny dla graczy. Nowy rok zaczął się podobnie. Czy to chwilowy spadek formy, czy potrzeba nowych sił, nowych utalentowanych graczy, amatorów i zawodowców?
Zapraszamy zatem 14 stycznia do II Edycji turnieju Non, jak również do gier bezpłatnych – Genius Test, Gold 0 ( do lat 16), oraz Grandmaster Corner, dla arcymistrzów, z nagrodą $1000.
z serdecznymi pozdrowieniami
Goldchess team