Trivia Goldchess

Эволюция решений в Hunt 5,6,7,8
Требование: victory на 34, с взятием ферзя.
Все партии показаны в –Победители-игра Hunt.

Hunt 5, позиция после 18 ходов. Одно решение ошибочное, м35. Поскольку, по нашему мнению, поиск авторского варианта с жертвой коня слишком сложен, мы показали эту жертву, и очередная позиция представлена уже после 22 ходов.
Hunt 6 – игрок из Армении решил проблему, но решение не на уровне авторского. Чтобы подсказать авторское и исключить этот вариант, мы даем в Hunt 7 позицию после 23 ходов.
Hunt 7 – неожиданно 13-летний шахматист присылает дуаль, в смысле, что не авторский вариант, victory на 33, условие соблюдено, взятие ферзя есть. То есть, фальстарт – неточность позиции. Поэтому очередная модификация, чтобы исключить и этот вариант, мы добавляем ходы, позиция в Hunt 8 после 28 ходов.
Hunt 8. И эта позиция остановила игроков. Формально нужно сделать только 6 ходов. С первой позиции мы добавили в общей сложности 10 ходов, уже должно быть легче, но есть сложней. И именно такова специфика Goldchess. С позиции после 18 ходов задача была очень сложной, принимая во внимание жертву коня, тяжело найти. Затем, после 22 и после 23 ходов, было легче, но уже после 28 сложней до такой степени, что игроки не решили задачу. Теперь я могу приоткрыть тайну, задача является типа Genius.
Она содержит ход, который сваливает с ног. Красота и мастерство шахмат. Это Goldchess.
GT

Ciekawostki Goldchess

1. Ewolucja rozwiązań Hunt 5,6,7,8
Wymagalność: wygrana w 34, ze zdobyciem hetmana.
Wszystkie partie są pokazane w –Zwycięzcy-gra Hunt.

Hunt 5, pozycja po 18 ruchach. Jedno rozwiązanie błędne, m35. Ponieważ uznaliśmy że znalezienie wariantu autorskiego z poświęceniem skoczka jest zbyt trudne, pokazaliśmy to poświęcenie i kolejna pozycja jest już po 22 ruchach.
Hunt 6 – gracz z Armenii rozwiązał problem, ale rozwiązanie nie jest tej klasy co autorskie. Żeby naprowadzić na autorskie i wykluczyć ten wariant, dajemy w Hunt 7 pozycję 23 ruchach.
Hunt 7 – nieoczekiwanie 13 letni szachista przysyła dual, w sensie że nie autorski wariant, victory w 33, warunek spełniony, zdobycie hetmana jest. Czyli, falstart-niedokładność pozycji. Zatem kolejna modyfikacja, żeby wykluczyć i ten wariant, dodajemy ruchy, pozycja w Hunt 8 po 28 ruchach.
Hunt 8. I ta pozycja zastopowała graczy. Formalnie tylko 6 ruchów do zrobienia. Od pierwszej pozycji dodaliśmy w sumie 10 ruchów, powinno być łatwiej, a jest trudniej.
I to jest właśnie specyfika Goldchess. Od pozycji po 18 ruchach zadanie było bardzo trudne, z uwagi na poświęcenie skoczka, trudne do znalezienia. Potem, po 22 i po 23 ruchach było łatwiej, ale już po 28 trudniej do tego stopnia, że gracze nie zrobili zadania. Teraz możemy uchylić rąbka tajemnicy, zadanie jest typu Genius.
Zawiera ruch, który powala na kolana. Piękno i kunszt szachów. Oto Goldchess.

Zespół Goldchess