The Idea of Goldchess

The Goldchess philosophy is simple. Make chess big on a world scale and give them the importance they deserve. The chess world is powerful and rich in itself, it does not have to bow down to any sponsors so that there is money for rewards and organization. 400 million chess players worldwide and over 50 million. registered on chess portals around the world are a force that can do everything if it unites. Today, Goldchess portal is the platform for unification, which has the world’s only possibility of running tournaments with a million and more participants, which translates into the highest attractiveness and prize pools in millions of dollars. Of course, as in each tournament, the main prizes will be won only by those who win the first places, but all the chess players, professionals and amateurs, each of 50 million registered on chessboard players’ portals, have equal chances. Are you registered? Do not wait, buy in to the Millionaire tournament, because a beautiful car, the A-class Mercedes, will be drawn only among the first 10,000 participants who paid the entry fee. And besides, you have the chance to win one of the main prizes, or even one of many additional, (see information on the site – Results).
The Millionaire tournament in which we would like to see one million chess players in April will take place, regardless of the number of participants. Maybe with smaller prizes, if there is not a minimum of players, but it will take place.
Welcome
Goldchess team
PS. All other chess portals in the world have similar products and tournaments. We have quite different, that’s why all chess players can play without a problem, with them and with us.

理念Goldchess

Goldchess理念很简单。让国际象棋成为世界最伟大。这就是国际象棋应该得到的地位。国际象棋界本身就很强大丰富,并不需要球什么赞助商,才能获得奖品和组织所需要的资金。全球4亿名棋手,50多万名注册在全球各地的象棋网站。这是不小的力量,只要团结,什么目标都可以达到。如今,团结平台就是Goldchess。只有它,才能够组织一百万名参与者的竞标赛,也就是能够提供数百万美元的奖金。当然,所有的大型竞标赛,只有获得第一名,才能获奖,可是大家都有这个机会,包括职业棋手和业余爱好者,就50万名目前注册在象棋网站上棋手中的每一个人。你已经注册了吗?别拖时间,立即支付Millionaire竞标赛的报名费,因为这张亮的汽车,A级奔驰,将由最先支付报名费的头1万名参与者所抽奖。再说,你有机会赢得大奖其中一项,或至少额外奖(见网站上的详细信息 – Results)。
4月份,我慢希望百万名棋手参与的Millionaire竞标赛,无论其参与者人数,肯定会举行。
如果沒有最低限度的球員,會有更小的獎品
歡迎
顺便祝所有的棋手们和他们的家人上弹快乐!
Goldchess队伍

Идея Goldchess

Философия Goldchess проста. Сделать шахматы большими в масштабе мира и придать им значение, которого они заслуживают. Шахматный мир сам по себе силен и богат, ему не нужно низко кланяться никаким спонсорам, чтобы были деньги на призы и организацию. 400 млн. шахматистов во всем мире и свыше 50 млн. зарегистрированных на шахматных порталах всего мира являются силой, которая может все, если объединится. Объединяющей платформой сегодня является портал Goldchess, у которого, единственного в мире, есть возможности для проведения турниров с миллионом и больше участников, отличающихся в связи с этим самой высокой привлекательностью и призовым фондом, насчитывающим миллионы долларов. Главные призы, разумеется, как и в каждом турнире, выигрывают только те, кто завоюет первые места, но шансы на это есть у всех, профессионалы и любители, каждый из 50 миллионов шахматистов, зарегистрированных сегодня на шахматных порталах. Ты зарегистрирован? Не жди, оплати вступительный взнос на турнир Millionaire, поскольку красивый автомобиль, Мерседес А-класса, будет разыгрываться только среди первых 10 000 участников, которые оплатили вступительный взнос. И, кроме того, у тебя есть шанс выиграть один из главных призов или хотя бы один из многочисленных дополнительных (смотри информацию на сайте – Results).
Турнир Millionaire, в котором мы хотели бы увидеть в апреле миллион шахматистов, состоится, не взирая на количество участников. С меньшими призами, если не будет минимум игроков, но будет иметь место.
Приглашаем
Goldchess team
PS. Все остальные шахматные порталы в мире имеют похожие продукты и турниры. У нас совсем другое, поэтому все шахматисты могут играть без проблем с ними и с нами.

Idea Goldchess

Filozofia Goldchess jest prosta. Uczynić szachy wielkimi w skali świata i nadać im znaczenie, takie na jakie zasługują. Świat szachowy jest sam w sobie potężny i bogaty, że nie musi nisko kłaniać się żadnym sponsorom, aby były pieniądze na nagrody i organizację. 400 mln szachistów na całym świecie i ponad 50 mln. zarejestrowanych na szachowych portalach całego świata są siłą która może wszystko sprawić, jeśli się zjednoczy. Platformą zjednoczenia jest dziś portal Goldchess, który ma jako jedyny na świecie możliwości przeprowadzania turniejów z milionem i więcej uczestników, co przekłada się na najwyższą atrakcyjność i pule nagród w milionach dolarów. Oczywiście, jak w każdym turnieju nagrody główne wygrają tylko ci którzy zdobędą pierwsze miejsca, ale szanse na to mają wszyscy, zawodowcy i amatorzy, każdy z 50 milionów zarejestrowanych dziś na portalach szachowych szachistów. Jesteś zarejestrowany? Nie czekaj, opłać wpisowe do turnieju Millionaire, bo piękne auto, Mercedes klasy A, będzie losowany tylko wśród pierwszych 10 000 uczestników którzy opłacili wpisowe. A poza tym masz szanse na wygranie jednej z głównych nagród, czy choćby jednej z licznych dodatkowych, (zobacz informacje na stronie – Rezultaty).
Turniej Millionaire w którym chcielibyśmy zobaczyć w kwietniu milion szachistów odbędzie się, bez względu na ilość uczestników. Może z mniejszymi nagrodami, jeśli nie będzie minimum graczy, ale odbędzie się.
Zapraszamy
Goldchess team
PS. Wszystkie pozostałe portale szachowe na świecie mają podobne produkty i turnieje. My mamy całkiem inne, dlatego wszyscy szachiści mogą grać bezproblemowo u nich i u nas.