Goldchess – a chance for immortality

Chess got lost a bit. When I look at those chess tournaments, games for masses, where everyone treats others as rivals, those fights for points, rankings, winners, everything is so limited, so narrowed down to a sort of an athletic competition. All of that makes little sense.
Ok, the tournament was organized, 1000 games were played. The question is, how many of them deserve to be remembered, admired, honored, and immortalized? How many of them will make the history of chess? What is the contribution of the players of a particular tournament to the legacy of chess heritage? If there is no such contribution whatsoever, why did this tournament take place at all? Couldn’t they just play some leg games under the table? Intellectually, it would do as much difference.
In Goldchess, this style of tournament fades away and practically does not exist. The most important thing is creativity, creating a game that will live forever. Shown after 100 or 1000 years from now, it will still amaze the spectators. And we reward players for such games.
Goldchess is a change. With us – you create. There is no tension and stress in the tournament, there is a looseness, providing psychological comfort and allowing the creation of beautiful combinations. Because creating beauty is the most important thing at Goldchess. Each chess player should leave something behind. Goldchess makes it possible. Here you will create your own chess masterpiece and gain chess immortality.

Goldchess – a pass to eternity.

Feel free to join us.

Goldchess – szansa na nieśmiertelność

Szachy trochę się zagubiły. Tak patrzę na te turnieje szachowe, masówki, kto kogo, walka o punkty, rankingi, zwycięzcy, to wszystko jest ograniczone, zawężone do sportowej rywalizacji. Mało sensu.
Ok, odbył się turniej, rozegrano 1000 partii. Pytanie, ile z nich zasługuje na wyróżnienie, uwiecznienie? Na przejście do historii szachów? Co wnieśli gracze konkretnego turnieju do dorobku, dziedzictwa szachowego? Jeśli nic, to po co taki turniej się odbył? Nie mogli po prostu tylko przebierać nogami pod stolikiem? Intelektualnie wyszłoby na to samo.
W Goldchess taki styl turniejowy schodzi na dalszy plan, a praktycznie nie istnieje. U nas najważniejsza jest twórczość, stworzenie partii, która będzie wiecznie żywa. Pokazana za 100 czy 1000 lat, zawsze będzie zachwycać. I to premiujemy.
Goldchess to odmiana. U nas –tworzysz. Nie ma napięcia i stresu turniejowego, jest luz, zapewniający komfort psychiczny i umożliwiający tworzenie pięknych kombinacji. Bo to, tworzenie piękna, jest w Goldchess najważniejsze. Każdy szachista powinien coś po sobie zostawić. Goldchess to umożliwia. Tutaj stworzysz własne arcydzieło szachowe i zyskasz szachową nieśmiertelność.
Goldchess – przepustka do Wieczności.
Zapraszamy

Goldchess – шанс на бессмертие

Шахматы немного заблудились. Я смотрю на эти шахматные турниры, массовки, кто кого, борьба за очки, рейтинги, победители, это все носит ограниченный характер, сводится к спортивному соперничеству. Мало смысла.
Хорошо, состоялся турнир, были сыграны 1000 партий. Вопрос, сколько из них заслуживает внимания, увековечивания? Заслуживает того, чтобы войти в историю шахмат? Что внесли игроки конкретного турнира в шахматное наследие, шахматный творческий багаж? Если ничего, то зачем такой турнир состоялся? Не могли попросту только помахать ногами под столиком? Интеллектуально, получился бы такой же эффект.
В Goldchess такой турнирный стиль отходит на дальний план, и практически не существует. У нас самым важным является творчество, создание партии, которая будет жить вечно. Показанная через 100 или 1000 лет, она всегда будет восхищать. И мы это награждаем.
Goldchess – это изменение. С нами – вы создаете. В турнире нет напряженности и стресса, есть слабость, психологический комфорт и создание прекрасных комбинаций. Потому что создание красоты – самое главное в Goldchess. Каждый шахматист должен оставить что-то позади. Goldchess делает это возможным. Здесь вы создадите свой собственный шахматный шедевр и получите шахматнoe бессмертие.

Goldchess – пропуск в вечность.
Приглашаем

Goldchess – a chance for immortality

Chess got lost a bit. When I look at those chess tournaments, games for masses, where everyone treats others as rivals, those fights for points, rankings, winners, everything is so limited, so narrowed down to a sort of an athletic competition. All of that makes little sense.
Ok, the tournament was organized, 1000 games were played. The question is, how many of them deserve to be remembered, admired, honored, and immortalized? How many of them will make the history of chess? What is the contribution of the players of a particular tournament to the legacy of chess heritage? If there is no such contribution whatsoever, why did this tournament take place at all? Couldn’t they just play some leg games under the table? It would do as much difference.
In Goldchess, this style of tournament fades away and practically does not exist. The most important thing is creativity, creating a game that will live forever. Shown after 100 or 1000 years from now, it will still amaze the spectators. And we reward players for such games.
Goldchess is a change. With us – you create. There is no tension and stress in the tournament, there is a looseness, providing psychological comfort and allowing the creation of beautiful combinations. Because creating beauty is the most important thing at Goldchess. Each chess player should leave something behind. Goldchess makes it possible. Here you will create your own chess masterpiece and gain chess immortality.
Goldchess gives you a pass to eternity.
Feel free to join us.