Bobby Fischer Tournament – традиционный + онлайн

Для американской налоговой администрации Бобби Фишер является плохим налогоплательщиком, который выскользнул из ее тисков. (Налоговая администрация пытались добиться $ 2 млн. из его наследства, но решением суда в Рейкьявике их получила его жена). Есть такое изречение, что в жизни нельзя избежать только двух вещей: смерти и налогов. Фишер эту поговорку наполовину аннулировал.
В свою очередь для американского правосудия Роберт был преступником, который, играя матч со Спасским, по их мнению, нарушил законы США, которые в то время наложили экономические санкции на Россию в связи с ее участием в войне в Боснии. Бездушные и бездумные чиновники не могли понять и отнестись с почтением, что шахматы свободны и независимы, что они выше болота политики, и не следует их с политикой смешивать.
И наконец, для шахматистов, американских и всего мира, Роберт Джеймс Фишер является иконой и шахматным гением. В Его честь мы организовываем стационарно-онлайн Турнир им. Бобби Фишера именно в США, или, в качестве альтернативы, в Исландии, в Рейкьявике. В этом турнире, кроме (как мы планируем) 1000 шахматистов, которые будут играть в зале игры, смогут принять участие онлайн на сайте www.goldchess.com шахматисты со всего мира в неограниченном количестве. На турнире будут задачи, основанные на позициях из партий Бобби, шахматные жемчужины made in Goldchess, в которых мы старались сохранить стиль и интеллектуальность игры Фишера. Каждый может почтить его память и сыграть в нашем турнире.
Планируемое время проведения, ноябрь – декабрь 2018, или 17 января 2019, в 11 годовщину Его смерти. Призовой фонд минимум $5 000. Окончательный размер призового фонда, зависящий также от количества участников, мы огласим за 3 дня до турнира. Приглашаем к многочисленному участию.
GT

Bobby Fischer Tournament – traditional & online

For the American Internal Revenue Service Bobby Fischer is an ungrateful payer who evaded taxation.(The IRS fought for Fischer’s inheritance worth $ 2 million, but a court in Reykjavík decided to award it to his wife).There is a common saying according to which there are two things in life you cannot avoid: death and taxes.Fischer proved a half of it is not true.
For the American judiciary in turn Robert was a criminal who by means of playing a match against Spassky broke the laws of the USA which at that time imposed economic sanctions on Russia because of its involvement in the war in Bosnia.Heartless and mindless officials were incapable of understanding and respecting the fact that chess is a free and independent game beyond the dirty mess of politics, with which it should not be mixed up.

Finally, for chess players from the USA and from all over the world Robert James Fischer is an Icon, and a chess genius.To commemorate him, we will hold a stationary and online Bobby Fischer Tournament in the USA or, alternatively, in Reykjavík, Iceland.It will be available not only to 1,000 players (as we plan) who will play in the tournament room, but also to an unlimited number of players from all over the world, who will have a possibility to take part in it via the www.goldchess.com web site.The contestants will be expected to solve problems based on positions from Bobby’s games, chess gems made by Goldchess in which we tried to preserve the style and brilliance of Fischer’s playing.Anyone can commemorate him and play in our tournament.It is planned for November or December 2018, or for 17 January 2019, which will be 11th anniversary of Fischer’s death.The prize pool will be at least $5,000.The final amount of the prize pool, which will depend on the number of participants, will be published 3 days before the commencement of the Tournament.We hope numerous players will become interested in participation.
GT

Bobby Fischer Tournament – traditional & online

For the American Internal Revenue Service Bobby Fischer is an ungrateful payer who evaded taxation.(The IRS fought for Fischer’s inheritance worth $ 2 million, but a court in Reykjavík decided to award it to his wife).There is a common saying according to which there are two things in life you cannot avoid: death and taxes.Fischer proved a half of it is not true.
For the American judiciary in turn Robert was a criminal who by means of playing a match against Spassky broke the laws of the USA which at that time imposed economic sanctions on Russia because of its involvement in the war in Bosnia.Heartless and mindless officials were incapable of understanding and respecting the fact that chess is a free and independent game beyond the dirty mess of politics, with which it should not be mixed up.

Finally, for chess players from the USA and from all over the world Robert James Fischer is an Icon, and a chess genius.To commemorate him, we will hold a stationary and online Bobby Fischer Tournament in the USA or, alternatively, in Reykjavík, Iceland.It will be available not only to 1,000 players (as we plan) who will play in the tournament room, but also to an unlimited number of players from all over the world, who will have a possibility to take part in it via the www.goldchess.com web site.The contestants will be expected to solve problems based on positions from Bobby’s games, chess gems made by Goldchess in which we tried to preserve the style and brilliance of Fischer’s playing.Anyone can commemorate him and play in our tournament.It is planned for November or December 2018, or for 17 January 2019, which will be 11th anniversary of Fischer’s death.The prize pool will be at least $5,000.The final amount of the prize pool, which will depend on the number of participants, will be published 3 days before the commencement of the Tournament. We hope numerous players will become interested in participation.
GT

Bobby Fischer Tournament – tradycyjny + online

Dla amerykańskiego urzędu podatkowego Bobby Fischer jest niewdzięcznym płatnikiem który umknął urzędowi. (Urząd podatkowy walczył o $ 2mln. spadku po nim, ale mocą postanowienia sądu w Reykjawiku otrzymała je jego żona). Jest takie powiedzenie że w życiu są dwie rzeczy których nie sposób uniknąć: śmierć i podatki. Fischer tę maksymę w połowie unieważnił.
Z kolei dla amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości Robert był przestępcą, który grając mecz ze Spasskim wg nich złamał przepisy USA, które w owym czasie nałożyły sankcje gospodarcze na Rosję, z powodu jej zaangażowania się w wojnę w Bośni. Bezduszni i bezmyślni urzędnicy nie potrafili zrozumieć i uszanować, że szachy są wolne i niezależne, ponad bagnem polityki i nie należy ich z nią mieszać.
Wreszcie dla szachistów, amerykańskich i z całego świata, Rober James Fischer jest Ikoną i szachowym geniuszem. Dla upamiętnienia Go, zorganizujemy stacjonarno-online Turniej im. Bobby Fischera, właśnie w USA, lub, alternatywnie w Islandii, w Reykjawiku. W turnieju tym, oprócz (jak planujemy) 1000 szachistów którzy będą grali na sali gry, będą mogli wziąć udział online na stronie www.goldchess.com szachiści z całego świata w nieograniczonej liczbie. W turnieju będą zadania na pozycjach z partii Bobby’ego, szachowe perełki made in Goldchess, w których staraliśmy się zachować styl i błyskotliwość gry Fischera. Każdy może uczcić jego pamięć i zagrać w naszym turnieju.
Planowany termin, listopad – grudzień 2018, lub 17 stycznia 2019, w 11 rocznicę Jego śmierci. Pula nagród minimum $5 000. Ostateczną wysokość puli nagród, zależną również od frekwencji, ogłosimy 3 dni przed turniejem. Zapraszamy do licznego udziału.
GT