Szachy to Sztuka. Goldchess – Sztuka w Sztuce :)

Po dwóch edycjach turnieju Millionaire skonstatowaliśmy ze zdumieniem, że szachiści podchodzą do nagród z niedowierzaniem a sam turniej traktują jak abstrakcję i nie grają. Wyjaśniamy. Turniej Millionaire z milionem uczestników to nie abstrakcja, to reality show, który zrealizujemy w ciągu najbliższych 2 lat. W międzyczasie będziemy organizować krajowe turnieje z serii Challenge, otwarte jednak dla szachistów z całego świata, wspólnie z najlepszymi Organizatorami z tych krajów. W kwestii nagród również prostujemy. Pula $500 000 to tylko na wstęp, damy ją już dla 20 000 uczestników. W –Rezultaty- pisze:
Turniej Millionaire, pula nagród $500 000, gwarantowana już przy 20 000 uczestników.
Dla tysiąca uczestników pula nagród wynosi $20 000. Poniżej 1000, według uznania Goldchess.

Tak więc turniej jest realny, zmieniają się tylko nagrody i z racji tego że pieniądze nie rosną na drzewie, pula nagród przy mniejszej ilości uczestników jest mniejsza.
W turnieju Millionaire mogą zagrać praktycznie wszyscy, bo Goldchess to turnieje równych szans.
U nas nie ma faworytów jak w turniejach tradycyjnych, więcej, oni nie mają tu monopolu na wygrywanie. Wygrywają po prostu ci, którzy jako pierwsi pokonają nasz edukacyjny komputer w podany sposób.
I zawsze może wygrać amator bez rankingu, czy szachista z rankingiem 1400, jak to się stało na naszym turnieju w Indiach, czytaj w –Okno na świat-.  http://www.goldchess.com/en/other/report/24.html
Zatem potężne nagrody i równe szanse dla wszystkich, to jest to, co oferuje Wam Goldchess.
Ale nie tylko. W Goldchess dajemy Wam możliwość tworzenia własnych pięknych partii, które wraz z Wami, ich twórcami, przejdą do historii szachów. Chcesz zdobyć sławę i szachową nieśmiertelność? Zagraj u nas. Goldchess to wspaniała zabawa z dreszczykiem adrenaliny, ale bez stresu.
Zapraszamy

Chess is art. Goldchess – Art within Art

After two editions of the Millionaire tournament we noticed with an astonishment that chess players treated the prizes with disbelief and the tournament itself as an abstraction which lead them not to play it. We would like to clarify that. The Millionaire tournament with one million participants is not an abstraction, it’s a reality show which will be carried out in the next 2 years. In the meantime, we will be organising national tournaments from the Challenge series, open, however, to players from all around the world, in cooperation with the best organisers from these countries. When it comes to prizes, we also want to be straightforward. The $500.000 prize pool is just an introduction, we’ll give it to 20.000 participants. Under the tab named –Results– it is said that:

Millionaire tournament, with a prize pool of $500.000, guaranteed for 20.000 participants. For one thousand participants, the prize pool is $20.000. Below 1000, at the discretion of Goldchess.

So, the tournament is actually real, only the prizes change and as money does not grow on trees, the prize pool with fewer participants is smaller. Virtually everyone can play in the Millionaire tournament as Goldchess means tournaments of equal chances. On our website, there are no favoured players like in the traditional tournaments, moreover, they do not have a monopoly on winning. Players who are first to defeat our educational computer in a given way are the winners.

An amateur without ranking or a player with a ranking of 1400 may always win. Such situation took place in India, you may read about it under the–Window on the world– tag, and there are plenty of examples of it happening. http://www.goldchess.com/en/other/report/24.html
So, incredible prizes and equal chances for everybody is what Goldchess is all about. And there’s even more. In Goldchess, we give you the opportunity to create your own beautiful games which together with you, their creators, will go down in the history of chess. Do you want to gain fame and chess immortality? Play our game. Goldchess is all about fun with a thrill of adrenaline which does not involve stress.

Feel free to join us!

Chess is art. Goldchess – Art within Art

After two editions of the Millionaire tournament we noticed with an astonishment that chess players treated the prizes with disbelief and the tournament itself as an abstraction which lead them not to play it. We would like to clarify that. The Millionaire tournament with one million participants is not an abstraction, it’s a reality show which will be carried out in the next 2 years. In the meantime, we will be organising national tournaments from the Challenge series, open, however, to players from all around the world, in cooperation with the best organisers from these countries. When it comes to prizes, we also want to be straightforward. The $500.000 prize pool is just an introduction, we’ll give it to 20.000 participants. Under the tab named –Results– it is said that:
Millionaire tournament, with a prize pool of $500.000, guaranteed for 20.000 participants. For one thousand participants, the prize pool is $20.000. Below 1000, at the discretion of Goldchess.
So, the tournament is actually real, only the prizes change and as money does not grow on trees, the prize pool with fewer participants is smaller. Virtually everyone can play in the Millionaire tournament as Goldchess means tournaments of equal chances. On our website, there are no favoured players like in the traditional tournaments, moreover, they do not have a monopoly on winning. Players who are first to defeat our educational computer in a given way are the winners.

An amateur without ranking or a player with a ranking of 1400 may always win. Such situation took place in India, you may read about it under the–Window on the world– tag, and there are plenty of examples of it happening. http://www.goldchess.com/en/other/report/24.html

So, incredible prizes and equal chances for everybody is what Goldchess is all about. And there’s even more. In Goldchess, we give you the opportunity to create your own beautiful games which together with you, their creators, will go down in the history of chess. Do you want to gain fame and chess immortality? Play our game. Goldchess is all about fun with a thrill of adrenaline which does not involve stress.

Feel free to join us!

Шахматы – это Искусство. Goldchess – Искусство в Искусстве :)

После двух выпусков турнира Millionaire мы с удивлением констатируем, что шахматисты подходят к призам с недоверием, а сам турнир воспринимают как абстракцию, и не играют. Объясняем. Турнир Millionaire с миллионом участников – это не абстракция, это – реалити-шоу, которое мы осуществим в течение ближайших 2 лет. А пока мы будет организовывать национальные турниры из серии Challenge, открытые, тем не менее, для шахматистов со всего мира, совместно с лучшими Организаторами из этих стран. Что касается призов, то мы также проливаем на это свет. Призовой фонд $500 000 – это только начало, мы дадим его уже для 20 000 участников. В –Результаты- есть информация:
ТурнирMillionaire, призовой фонд $ 500 000, гарантированный уже для 20 000 участников.
Для тысячи участников призовой фонд составляет 20 000 долларов. Меньше 1000, по усмотрению Goldchess.

Следовательно, турнир реален, изменяются только призы, и, исходя из того, что деньги не растут на деревьях, призовой фонд в случае меньшего количества участников будет меньше.
В турнире Millionaire могут сыграть практически все, поскольку Goldchess – это турниры равных шансов.
У нас фаворитов, как в традиционных турнирах, более того, у них нет здесь монополии на выигрыш. Просто выигрывают те, которые первыми победят наш образовательный компьютер указанным способом.
И всегда может выиграть любитель без рейтинга, или шахматист с рейтингом 1400, как это произошло на нашем турнире в Индии, читайте в –Окно в мир-. http://www.goldchess.com/en/other/report/24.html
У нас есть больше примеров этого.
Поэтому мощные призы и равные шансы для всех, это то, что предлагает Вам Goldchess.
Но не только. В Goldchess мы даем Вам возможность создания собственных красивых партий, которые вместе с Вами, их творцами, войдут в историю шахмат. Хочешь достичь славы и шахматного бессмертия? Сыграй у нас. Goldchess – это великолепное развлечение с дрожью адреналина, но без стресса.
Приглашаем

Armenia at the top

In Germany, when it comes to the evaluation ofcar brands, there is a certain saying: “First there is Mercedes, then ahuge gap after it, and then finally there is Audi.” In our game,Goldchess, we may say that the best chess players are from Armenia, then a hugegap after them, and then finally there is Poland and Polish players. Thecurrent problems included in two diagrams available for free playing and stillwith prizes for the winners, constituting the Goldchess version of AndersenImmortal Game and agame prepared by a Polish player, Przemek – ranked 1400, inwhich there are brilliant variants, nobody but Armenians has sent in solutions.Players from Israel, India, Russia, the US, Spain and Spanish-speakingcountries, Brazil, Italy, Switzerland, Germany (the top ten) are either out ofshape or simply can’t cope with our computer? What surprises us the most is thelack of success of players from Russia or India which are known to be chesspowers. So it seems that the rest of the players can’t handle playing with acomputer which only operates an educational software, the fact we alwayswant toemphasize. A computer that after all has to be defeated. Although there aresome more difficult tasks, generally it is easy to win, but you have to learnand practice by playing our game. The fact that someone is a good chess playermeans nothing in Goldchess. Goldchess is a new formula, modern chess and thelack of Goldchess knowledge in chess education is the main reason standingbehind the lack of success. In other words, someone who does not learn Englishwill not speak it. In a chess tournament, a player who has some debutshortcomings will be able to play only the debuts that he or she knows. InGoldchess, without knowledge of Goldchess techniques, there is no winningopportunity, even for those who hold a title of a grandmaster. Practicalknowledge of Goldchess will soon become an obligatory element of general chessknowledge. As we have already stated in another article, those chess playerswho will learn and master Goldchess techniques will be difficult to defeat andwill prove to be better than others. Do you want to join the best? ExploreGoldchess. www.goldchess.com

Feel free to join us!

Армения топ

В Германии, оценивая автомобильные марки, говорят: есть Mercedes, потом долго, долго -ничего, и – Audi. У нас, в Goldchess, если речь идет об игроках, то мы можем сказать так:Лучшими являются шахматисты из Армении, потом долго, долго – никто, и – Польша,польские шахматисты. В задачах, находящихся сейчас в двух бесплатных, но с призами,диаграммах, в Бессмертной партии Андерсена в версии Goldchess и партии польского шахматиста, Пшемка –  1400 рейтинг, в которых есть остроумныеварианты, никто кроме армян не прислал решений. Играющие у нас шахматисты из Израиля, Индии, России, США, Испании ииспаноязычных стран, Бразилии, Италии, Швейцарии, Германии (первая десятка) ненабрали хорошую форму, или просто не могут справиться с нашим компьютером? Наиболееудивляет нас здесь отсутствие успеха у игроков из России или Индии, шахматныхграндов. Наверное, как мы и предполагаем, остальные игроки не могут справитьсяс нашим образовательным, подчеркиваем, компьютером, которого все же нужнопобедить. Хотя есть и посложнее задачи, в основном, сделать это легко, тольконужно у нас этому научиться, потренироваться. То, что кто-то является хорошимшахматистом, ничего в Goldchess не значит. Goldchess – это новая формула, современные шахматы, и отсутствие в шахматномобразовании этого кирпичика шахматных знаний Goldchess является главной причиной отсутствия успехов. Другимисловами, не будет по-английски говорить тот, кто не овладеет этим языком. На шахматномтурнире шахматист, у которого есть дебютные прорехи, хорошо сыграет только втех дебютах, которые ему известны. В Goldchess, отсутствие знания техник Goldchess лишает шансов на выигрыш. Даже гроссмейстера.Практические знания Goldchess станут в недалеком будущем обязательнымэлементом шахматных знаний. Как мы уже писали в другой статье, шахматисты, которыеизучат и освоят техники Goldchess, будут лучше других, и победить их будет сложно. Хочешь присоединиться кнаилучшим? Изучи Goldchess.www.goldchess.com

Приглашаем

Armenia at the top

In Germany, when it comes to the evaluation of car brands, there is a certain saying: “First there is Mercedes, then a huge gap after it, and then finally there is Audi.” In our game, Goldchess, we may say that the best chess players are from Armenia, then a huge gap after them, and then finally there is Poland and Polish players. The current problems included in two diagrams available for free playing and still with prizes for the winners, constituting the Goldchess version of Andersen Immortal Game and agame prepared by a Polish player, Przemek – ranked 1400, in which there are brilliant variants, nobody but Armenians has sent in solutions. Players from Israel, India, Russia, the US, Spain and Spanish-speaking countries, Brazil, Italy, Switzerland, Germany (the top ten) are either out of shape or simply can’t cope with our computer? What surprises us the most is the lack of success of players from Russia or India which are known to be chess powers. So it seems that the rest of the players can’t handle playing with a computer which only operates an educational software, the fact we alwayswant to emphasize. A computer that after all has to be defeated. Although there are some more difficult tasks, generally it is easy to win, but you have to learn and practice by playing our game. The fact that someone is a good chess player means nothing in Goldchess. Goldchess is a new formula, modern chess and the lack of Goldchess knowledge in chess education is the main reason standing behind the lack of success. In other words, someone who does not learn English will not speak it. In a chess tournament, a player who has some debut shortcomings will be able to play only the debuts that he or she knows. In Goldchess, without knowledge of Goldchess techniques, there is no winning opportunity, even for those who hold a title of a grandmaster. Practical knowledge of Goldchess will soon become an obligatory element of general chess knowledge. As we have already stated in another article, those chess players who will learn and master Goldchess techniques will be difficult to defeat and will prove to be better than others. Do you want to join the best? Explore Goldchess. www.goldchess.com
Feel free to join us!

Armenia Top

W Niemczech, w ocenie marek samochodowych jest takie powiedzenie: Jest Mercedes, potem długo, długo nic i – Audi. U nas, w Goldchess, odnośnie graczy, możemy powiedzieć tak: Najlepsi są szachiści z Armenii, potem długo, długo nikt i Polska, polscy szachiści. W aktualnych zadaniach w dwóch diagramach  bezpłatnych ale z nagrodami, w Nieśmiertelnej partii Andersena w wersji Goldchess i partii polskiego szachisty, Przemka -1400 ranking, w których są błyskotliwe warianty, nikt oprócz Ormian nie przysłał rozwiązań.  Grający u nas szachiści z Izraela, Indii, Rosji, US, Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, Brazylii, Włoch, Szwajcarii, Niemiec, (pierwsza dziesiątka) są bez formy, czy po prostu nie radzą sobie z naszym komputerem? Najbardziej dziwi nas tu brak sukcesów graczy z Rosji czy Indii, szachowych potęg. Chyba jest więc tak jak przypuszczamy, że reszta graczy nie radzi sobie w graniu z naszym edukacyjnym, co podkreślamy, komputerem, którego trzeba jednak pokonać.Choć są zadania trudniejsze, ogólnie jest to łatwe, tylko tego trzeba się u nas nauczyć, potrenować. To, że ktoś jest dobrym szachistą, nic w Goldchess nie znaczy. Goldchess to nowa formuła, nowoczesne szachy i brak w szachowej edukacji tej cegiełki szachowej wiedzy Goldchess, jest główną przyczyną braku sukcesów. Innymi słowy, nie będzie mówił po angielsku ten, kto się nie nauczy tego języka. W turnieju szachowym szachista który ma braki debiutowe, poradzi sobie, grając tylko te debiuty które zna. W Goldchess, przy braku znajomości technik Goldchess, nie ma szans na wygrywanie. Nawet arcymistrz. Praktyczna wiedza Goldchess stanie się niedługo obowiązkowym elementem szachowej wiedzy. Tak jak już napisaliśmy w innym artykule, szachiści którzy poznają i opanują techniki Goldchess, będą lepsi od innych i trudni do pokonania. Chcesz dołączyć do najlepszych? Poznaj Goldchess.www.goldchess.com

Zapraszamy

Hats off! Part II

There is a sentence in the main article which offended one (sic!) reader who also happens to be a chess player. Namely: “In other words, the truth is that it is backyard style chess, not to say checkers, that won the competition.” I would like to clarify this. I wrote this statement, as it quite often happens, in a “spur of the moment.” But let’s start from the beginning. The rules of the championship were thoughtlessly constructed or, to say the least, constructed in an unfortunate way. There is a rule that in the event of a draw in the main match and in the following ones, both players should play rapid chess first, then lightning chess, and when there is still a draw, they should proceed to Armageddon. And what is Armageddon, you ask. When it comes to checkers, a trivial game in comparison to chess, you need ¼ or even one tenth of thinking that you do in a chess play. During Armageddon you simply do not think at all. You play according to what you see, guided by intuition, routine and encoded scheme. Those games are full of mistakes and overlooks on both sides and the level is non-existent, amateur and backyard-like. That is one horrendous distortion and caricature of chess. If this option were to happen, the title would be a matter of chance, coincidence and, to put it mildly, worthless.
I wrote that statement with these thoughts in mind. So with all due respect for rapid and lightning chess, the sentence should go like this: It’s good that the Armageddon option didn’t happen because in this way the backyard style, not to say checkers, whichever you prefer, would have won the competition. A very interesting concept proposed in a comment of one of our readers is that in the event of a draw in the main match, the victory and the title should be awarded to the contender. Up to now it was exactly the opposite. And I approve this idea. Such a different concept would cause that the world champion would have to practically prove that he deserves to keep his title. And a draw means that he loses both his crown and title.
I’m all for it but everything is, naturally, in the hands of FIDE. However, it is rather hard to expect anything reasonable coming from them, if such masterminds as the one who created the rules are at the controls there. Unless maybe something has changed after the election. 🙂
GTeam